شهری Persian - English

1.

  • Englishurban

  • Englishof the city, characteristic of city life

  • Persianشهری


2.

English translator: Persian English شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare