شهری Persian - Italian

1.


2.

English translator: Persian Italian شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare