شهری Persian - Kurdish

1.


2.

English translator: Persian Kurdish شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare