شهری Persian - Tagalog

1.

  • Persianشهری

  • Tagalogpanlungsod, panlunsod, lunsurin


2.

English translator: Persian Tagalog شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare