شهری Persian - Galician

1.


2.

English translator: Persian Galician شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare