شهری Persian - Catalan

1.


2.

English translator: Persian Catalan شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare