شهری Persian - Sorani

1.


2.

English translator: Persian Sorani شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare