شهری Persian - Norwegian

1.


2.

English translator: Persian Norwegian شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare