شهری Persian - Esperanto

1.


2.

English translator: Persian Esperanto شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare