بندباز Persian - Italian

1.

English translator: Persian Italian بندباز  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare