بندباز Persian - Tagalog

1.

English translator: Persian Tagalog بندباز  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare