بندباز Persian - Esperanto

1.

English translator: Persian Esperanto بندباز  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare