بندباز Persian - Hungarian

1.

English translator: Persian Hungarian بندباز  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare