بطری‌بازکن Persian - English

1.





English translator: Persian English بطری‌بازکن   Australian Dictionary