ထိုး Burmese - Romanian

1.

  • Burmeseထိုး

  • Romanianînjunghia, străpunge, a da o lovitură de cuțit


2.

English translator: Burmese Romanian ထိုး   Australian Dictionary