caer Spanish - Swedish

1.


2.


3.


4.

 • Spanishazotar, dejar caer

 • Swedishslå, släppa


5.

 • Spanishcaer, caerse

 • Swedishfalla, qualifiersv


 • Spanishcaer

 • Swedishbli


6.

 • Spanishcaer, revolverse


7.


8.

 • Spanishcaer, caerse

 • Swedishfalla, qualifiersv


 • Spanishcaer

 • Swedishbli


9.


10.


11.


12.

English translator: Spanish Swedish caer   Australian Dictionary