ਰਾਸ਼ਟਰੀ Punjabi - English

1.


2.

English translator: English English ਰਾਸ਼ਟਰੀ   Australian Dictionary