ប្រឆាំងនឹង Khmer - English

1.


2.


3.

English translator: English English ប្រឆាំងនឹង   Australian Dictionary