ដែលយកមកថ្លឹងឲ្យស្មើគ្នានឹង Khmer - English

1.


2.


3.

English translator: English English ដែលយកមកថ្លឹងឲ្យស្មើគ្នានឹង   Australian Dictionary