analfabeto Esperanto - English

1.

English translator: Esperanto English analfabeto   Australian Dictionary