လူထုပုံပြင်များ Burmese - Arabic

1.

English translator: Burmese Arabic လူထုပုံပြင်များ   Australian Dictionary