purei hoiho Maori - English

1.


2.

English translator: English English purei hoiho   Australian Dictionary