ដែលយកមកថ្លឹងឲ្យស្មើគ្នានឹង Khmer - Esperanto

1.


2.


3.

English translator: English Esperanto ដែលយកមកថ្លឹងឲ្យស្មើគ្នានឹង   Australian Dictionary