ធ្វើអោយសុភាព Khmer - English

1.

English translator: English English ធ្វើអោយសុភាព   Australian Dictionary