ប្រណាំងការរត់ប្រណាំង Khmer - Arabic
English translator: English Arabic ប្រណាំងការរត់ប្រណាំង   Australian Dictionary