តើនភ្ញាក់ Khmer - Arabic
English translator: English Arabic តើនភ្ញាក់   Australian Dictionary