ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಯ Kannada - Swedish

1.

English translator: English Swedish ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಯ   Australian Dictionary