tập quán (phong tục (tục lệ ( Vietnamese - German
English translator: English German tập quán (phong tục (tục lệ (   Australian Dictionary