tập quán (phong tục (tục lệ ( Vietnamese - English
English translator: English English tập quán (phong tục (tục lệ (   Australian Dictionary