గోదురు కప్ప Telugu - Maltese

1.


2.

English translator: English Maltese గోదురు కప్ప   Australian Dictionary