చూసుకొను (choosukonu) Telugu - English
English translator: English English చూసుకొను (choosukonu)   Australian Dictionary