முட்டாள் Tamil - Greek

1.


2.


3.

English translator: Tamil Greek முட்டாள்   Australian Dictionary