முட்டாள் Tamil - English

1.


2.


3.

English translator: Tamil English முட்டாள்   Australian Dictionary