ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Punjabi - Latin

1.

English translator: English Latin ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ   Australian Dictionary