گذاشتن = gozâštan sc=fa-Arab Persian -
English translator: Persian گذاشتن = gozâštan sc=fa-Arab   Australian Dictionary