کسر وزنی بخار در مخلوط بخار-مایع Persian -

1.

English translator: Persian کسر وزنی بخار در مخلوط بخار-مایع   Australian Dictionary