پنهان کردن = panhân kardan sc=fa-Arab Persian -
English translator: Persian پنهان کردن = panhân kardan sc=fa-Arab   Australian Dictionary