آسیب‌شناسی = âsib-šenâsi sc=fa-Arab Persian -
English translator: Persian آسیب‌شناسی = âsib-šenâsi sc=fa-Arab   Australian Dictionary