مردن Persian - Swedish

1.


2.

  • Persianمردن

  • Swedishdö, avlida, gå bort


  • Swedish


3.

  • Persianمردن

  • Swedishdö, avlida, gå bort


  • Swedish


4.

  • Persianمردن

  • Swedishdö, avlida, gå bort


  • Swedish

English translator: Persian Swedish مردن   Australian Dictionary