انداختنبه زمین زدن Persian - Swedish
English translator: Persian Swedish انداختنبه زمین زدن   Australian Dictionary