បាញ់ខុសខុសស្រឡះឡាក Khmer - Swedish
English translator: English Swedish បាញ់ខុសខុសស្រឡះឡាក   Australian Dictionary