ល្ងីល្ងើមនុស្សល្ងីល្ងើ Khmer - Greek
English translator: English Greek ល្ងីល្ងើមនុស្សល្ងីល្ងើ   Australian Dictionary