ទំនៀមទំនៀមទំលាប់ Khmer - German
English translator: English German ទំនៀមទំនៀមទំលាប់   Australian Dictionary