ទំនៀមទំនៀមទំលាប់ Khmer - English
English translator: English English ទំនៀមទំនៀមទំលាប់   Australian Dictionary