noktovazo Esperanto - French

1.

English translator: Esperanto French noktovazo   Australian Dictionary