နတုံးတာ Burmese - Greek
English translator: Burmese Greek နတုံးတာ   Australian Dictionary